בניין המועצה חורה

פותח במסגרת תחרות למכרז

2,200 מ"ר